Doručení zdarma od 2 897,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový seznam

Reklamační řád

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy (vrácení zboží)

.

Chcete-li zboží vrátit, vyplňte prosím:

Servisní formulář / vrácení zboží

www.hurompolska.pl

Spotřebitel může od smlouvy o prodeji zboží uzavřené na dálku odstoupit bez udání důvodu prohlášením ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, přičemž lhůta začíná běžet od převzetí zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), a v případě smlouvy, která se týká více věcí, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech, od převzetí poslední věci, šarže nebo části. Pro dodržení lhůty stačí zaslat příslušné prohlášení před jejím uplynutím na adresu internetového obchodu nebo e-mailem na adresu: sklep@hurom.pl

.

Prohlášení podle odstavce 1 lze podat také na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 2 zákona a přílohou č. 1 Pravidel.

V případě odstoupení od smlouvy o prodeji zboží uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

.

Pokud spotřebitel učinil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.

Povinnosti spotřebitele

Povinnosti spotřebitele

Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nebo je předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže Prodávající nabídl, že si Zboží vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty stačí zaslat zboží zpět před jejím uplynutím. Zboží musí být zabaleno způsobem, který zaručuje jeho bezpečnou přepravu.

.

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží (náklady na vrácení).

.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku používání Zboží nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Závazky prodávajícího

Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Zboží, přičemž pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží věc zpět nebo než mu Spotřebitel doručí doklad o jejím vrácení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Prodávající vrátí Zboží Spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy.

Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.

.

Pokud si Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které mu vzniknou.

Pro usnadnění procesu vrácení doporučujeme přiložit doklad o nákupu.

Zákonné vyloučení práva na odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatní v situacích uvedených v článku 38 zákona, tj. v souvislosti s dohodami:

  .
 • poskytování služeb, kdy podnikatel poskytl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po splnění služby podnikatelem ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
 • kdykoli
 • pokud je cena nebo odměna závislá na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení;
 • .
 • pokud je předmětem plnění nereprodukovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 • .
 • předmětem plnění je věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 • .
 • v nichž jsou předmětem plnění věci, které se po dodání vzhledem ke své povaze stávají neoddělitelně spojenými s jinými věcmi;
 • .
pixel